Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VST: atrankos į statutinių valstybės tarnautojų pareigas
2017-01-06

 

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo pareigybę:

– Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno dalinio vado pareigybę (1 pareigybė).

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

KAUNO DALINIO VADO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Kauno dalinio (toliau – Dalinio) vadas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 4.

II. PASKIRTIS

3. Pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Dalinio veiklą, užtikrinti Daliniui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities – viešojo saugumo užtikrinimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį ir vadovaujamo darbo patirtį;

5.3. išmanyti vadybos teoriją ir praktiką, dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su tarnybine veikla;

5.5.  turėti darbo organizavimo, planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti vadovauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, koordinuoti struktūrinių padalinių darbą, prognozuoti įvykius;

5.6. mokėti apibendrinti praktinę patirtį, turėti gerus valdymo ir analitinius sugebėjimus;

5.7. išmanyti karo taktikos ir topografijos pagrindus;

5.8. išmanyti ginklo bei specialiųjų priemonių panaudojimo tvarką ir būti pasirengęs įstatymų nustatyta tvarka juos panaudoti;

5.9.  atitikti teisės aktuose nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);

5.10. atitikti trečią fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atsako už Daliniui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą, už Dalinio veiklos organizavimą;

6.2. planuoja, organizuoja ir įgyvendina Dalinio veiklą pagal kiekvienais metais Tarnybos vado įsakymais tvirtinamus metų veiklos planus, pagal kompetenciją kontroliuoja numatytų priemonių ir užduočių įgyvendinimą Tarnybos vado nustatyta tvarka ir periodiškumu teikia metų veiklos planą ir jo vykdymo ataskaitą;

6.3. siekdamas užtikrinti Dalinio tinkamą vidaus administravimą, kontroliuoja ir atsako už tarnybos (darbo) santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

6.4. siekdamas užtikrinti Daliniui nustatytų funkcijų vykdymą, teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl Dalinio struktūrinių padalinių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo;

6.5.  teikia tvirtinti Tarnybos vadui Dalinio padalinių nuostatų, pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus;

6.6. siekdamas, kad būtų užtikrinti Dalinio veiklos tikslai, pagal kompetenciją leidžia įsakymus dalinio veiklos klausimais, vizuoja Tarnybos vado įsakymų projektus;

6.7. Tarnybos vado nustatytas tvarka ir periodiškumu tikrina Dalinio padalinių profesinę ir kovinę parengtį;

6.8. dalyvauja kovinio ir fizinio pasirengimo, šaudymo bei kituose mokymuose, pratybose, kursuose;

6.9. teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

6.10. esant būtinumui, dalyvauja stiprinant kitų vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgas ir padeda vykdyti joms pavestas funkcijas;

6.11. esant būtinumui, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja ieškant iš laisvės atėmimo vietų ar konvojavimo metu pabėgusių asmenų;

6.12. ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

6.13. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka pavaldžių pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą;

6.14. teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl Dalinio pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo bei tarnybinių nuobaudų jiems taikymo, jų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų;

6.15. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose viešojo saugumo užtikrinimo ir tarnybų organizavimo klausimais;

6.16. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.17. kontroliuoja, kaip vedama Dalinio pareigūnų darbo laiko apskaita; užtikrina tolygų darbo krūvio paskirstymą tarp padalinių;

6.18. atlieka kitus su Tarnybos ar Dalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos vadui.


Pastaba: Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, buvę pareigūnai nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą (toliau – pretendentai), atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis, vertinant privalumus, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 19 straipsnio nuostatomis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vado vardu);

2. asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais.

Jeigu atrankoje pageidauja dalyvauti Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnas, jis pateikia prašymą, kitų minėtų dokumentų gali nepateikti, tačiau prašyme turi nurodyti, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo Personalo skyrius, M. Paco g. 4, Vilnius.

Išsamesnė informacija (8 5) 271 9238, el. p. dainius.skliaustys@vstarnyba.lt

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?