Pagalba
1900
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM sieks užtikrinti atleistų pareigūnų teisėtus lūkesčius
2017-01-03

2016 m. lapkričio 3 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XII-1855 3 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-2738. Įstatymo pakeitimo tikslas – užtikrinti atleistų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų teisėtus lūkesčius, kad jie, atleisti iš vidaus tarnybos neatsidurtų blogesnėje finansinėje situacijoje už kitus dirbančius pareigūnus dėl įgytos teisės gauti:

·         ligos (įskaitant profesinės ligos ir ligos pagal LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą) pašalpą

·         motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas.

Blogesnė situacija galėtų susidaryti dėl to, kad pareigūnų tarnybos metu valstybė nuo jų pajamų nemokėjo įmokų ligos ir motinystės socialiniam draudimui ir nelaimingų atsitikimų socialiniam draudimui, nors faktiškai draudė juos valstybės lėšomis.

Įstatymo pakeitimu:

1) nustatytas teisinis pagrindas atleistiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams taikyti analogišką pereinamąjį laikotarpį, koks tarnaujantiems pareigūnams yra nustatytas Statute.  Tokiems asmenims pereinamuoju laikotarpiu pašalpos būtų mokamos iš dviejų šaltinių: dalis pašalpos būtų mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų (ši pašalpa būtų apskaičiuojama tik pagal asmens draudžiamąsias pajamas), kita dalis – iš vidaus reikalų statutinės įstaigos, kurioje atleistas vidaus tarnybos sistemos pareigūnas tarnavo paskiausiai, lėšų (ši pašalpos dalis apskaičiuojama kaip mokėtinos ir išmokėtos pašalpos skirtumas);

2) nustatyta, kad atleistiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nuo 2016 m. sausio 1 d. iki šio Įstatymo pakeitimo įsigaliojimo (t. y. iki 2016 m. lapkričio 10 d.) nepaskirta kompensuojamojo uždarbio dalis, kuri apskaičiuojama kaip mokėtinos ir išmokėtos pašalpos skirtumas, apskaičiuojama ir išmokama Vyriausybės nustatyta tvarka, atleistam vidaus tarnybos sistemos pareigūnui ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 2017 m. gegužės 10 d., pateikus prašymą vidaus reikalų statutinei įstaigai, kurioje jis tarnavo paskiausiai, ir nurodę sąskaitą mokėjimo įstaigoje.

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo pakeitimas įsigaliojo 2016 m. lapkričio 10 d., VRM informuoja, kad atleisti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai jau gali teikti pirmiau nurodytus prašymus vidaus reikalų statutinėms įstaigoms, kuriose jie tarnavo paskiausiai.

VRM taip pat informavo, kad jau parengti ir derinami Vyriausybės nutarimų pakeitimų projektai, kuriuose bus nustatyta nepaskirtos kompensuojamojo uždarbio dalies skyrimo, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka.

VRM raštą rasite ČIA

VRM informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?