Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM pritarė NPPSS siūlymams dėl Vidaus tarnybos statuto keitimo
2021-03-29

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) vasario pabaigoje pakartotinai kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją (VRM), siūlydamas keisti  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“. Siūlomi pakeitimai turėjo prisidėti prie socialinio dialogo ir socialinės partnerystės skatinimo, žmonių įsitraukimo į profesinių sąjungų veiklą didinimo.

 

VRM pritarė šiems NPPSS teiktiems pasiūlymams:

 

1. Keisti tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašo 40 punktą numatant, kad pareigūno tiesioginio vadovo ar profesinės sąjungos motyvuotu teikimu gali būti panaikinta tarnybinė nuobauda anksčiau negu sueis Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas, tačiau ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo jos paskyrimo, jei per šį laiką pareigūnas nepriekaištingai ir pavyzdingai atliko tarnybines pareigas. Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio 2 dalis jau numato, kad tarnybinė nuobauda gali būti panaikinta ją paskyrusio vadovo motyvuotu sprendimu, tačiau nei įstatymas, nei poįstatyminis teisės aktas iki šiol nenumato kas gali teikti motyvuotą teikimą dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo.

 

2. Keisti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo 20 punktą, nustatant ilgesnį terminą paduoti rašytinį motyvuotą prašymą pareigūnui, kurio tarnybinę veiklą tiesioginis vadovas įvertino gerai. NPPSS ekspertų manymu, 5 darbo dienų ne visuomet pakanka kokybiškai parengti išsamų ir motyvuotą prašymą dėl nesutikimo su vertinimu. NPPSS siūlo šį terminą pratęsti iki 10 darbo dienų. Taip pat buvo patikslinti terminai, per kiek laiko pareigūnai privalo būti supažindinti su vertinimo komisijos ir į pareigas priimančio asmens sprendimais.

 

3. Keisti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos 48 punkte nustatytą tvarką. Kuomet vyksta neeiliniai vertinimai, vertinimo komisija pasibaigus tiesioginio vadovo motyvuoto pasiūlymo ir pateiktos vertinimo išvados pagrįstumo aptarimui, balsuoja dėl pasiūlymo pareigūną į pareigas skiriančiam asmeniui pritarti arba nepritarti tiesioginio vadovo motyvuotam pasiūlymui. NPPSS nuomone, neeilinių vertinimų metu vertinimo komisija turi turėti teisę priimti analogiškus sprendimus kaip ir kasmetinių vertinimų metu, tai yra ne tik pritarti ar nepritarti tiesioginio vadovo motyvuotam pasiūlymui, bet ir vertinti pareigūno veiklą bei priimti sprendimus dėl vieno iš Vidaus tarnybos statuto 34 straipsnio 15, 17 ar 18 dalyje nurodytų pasiūlymų.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?