Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM išsakė nuomonę dėl sutrumpinto darbo laiko normos taikymo pareigūnams, auginantiems vaikus iki 3 metų amžiaus
2022-12-12

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) gavo Vidaus reikalų ministerijos parengtą nuomonę dėl nuo 2023 m. pradžios įsigaliosiančios Darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalies taikymo vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir karjeros valstybės tarnautojams. Šis Darbo kodekso straipsnis numato valstybės tarnautojams, auginantiems vaikus iki 3 metų, sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo laiko normą, už nedirbtą darbo laiko dalį paliekant nustatytą darbo užmokestį. Ši norma taikoma vienam iš tėvų ar globėjų jų pasirinkimu.

 

Ministerijos nuomone, šio straipsnio nuostatos turi būti taikomos ir valstybės tarnautojams ir statutiniams pareigūnams. 

 

Valstybės tarnybos įstatymas numato, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Valstybės tarnybos įstatyme nėra reglamentuojamas tarnautojų darbo laikas. Vien jau todėl Darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalies nuostatos turėtų būti taikomos ir valstybės tarnautojams.

 

Statutinių pareigūnų atveju, jų tarnybos laiką apibrėžia Vidaus tarnybos statutas, kuriame yra įtvirtinta 40 valandų per savaitę darbo laiko norma. Tame pačiame Statute taip pat teigiama, jog darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai, kiti įstatymai pareigūnams taikomi tiek, kiek jų tarnybos santykiai ir socialinės garantijos nereglamentuoti statute ir kituose statutinių įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. Ministerijos nuomone, ši Darbo kodekso nuostata turi būti taikoma ir statutiniams pareigūnams.

 

Panašią nuomonę šių metų balandžio mėn. išreiškė ir Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (kaip pagrindinis komitetas). Jis nurodė, kad Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja teisės į sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo normą, tad darytina išvada, jog valstybės tarnautojams bus taikytina nauja socialinė garantija, numatyta įstatymo projekte. Pažymėtina, kad panašiai santykį su kitais darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojančiais įstatymais reguliuoja ir Vidaus tarnybos statutas (7 straipsnio 3 dalis), Prokuratūros įstatymas (24 straipsnio 1 dalis) ir kt. Pažymėtina, kad įstatymo projekto rengėjų tikslas, išdėstytas projekto aiškinamajame rašte – didinti viso viešojo sektoriaus patrauklumą.

 

VRM teigia, kad šia Darbo kodekso nuostata siekiama didinti viešojo sektoriaus patrauklumą bei nustatyti papildomą socialinę garantiją viešojo sektoriaus darbuotojams, o statutinės įstaigos ir jose tarnaujantys pareigūnai yra viešojo sektoriaus dalis, kodekso normos galėtų būti taikomos ir jiems.

 

Be to, Statute nėra normų, nustatančių papildomos poilsio dienos (arba papildomo poilsio laiko) nustatymą tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų, todėl pareigūnams yra taikoma Darbo kodekse esanti socialinė garantija. Statutas nustato pareigūnų darbo laiko normą 40 val., tačiau nenustato papildomos socialinės garantijos tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų, – teisės į sutrumpintą 32 valandų darbo laiko normą. Todėl, vadovaujantis Statuto 7 straipsnio 3 dalimi, Darbo kodekso 112 straipsnio 5 dalies nuostata galėtų būti taikoma pareigūnams.

 

Šiuo klausimui aktualus ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2003 m. balandžio 29 d. redakcija) 32 straipsnio, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (2015 m. birželio 25 d. redakcija) 40 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – KT nutarimas). Jame teismas konstatavo, kad „Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės principas, kurio turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą; jis įpareigoja vienodus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai; konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas suponuoja pareigą įstatymų leidėjui nustatyti vienodą (nediferencijuotą) teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių vienodoje padėtyje, atžvilgiu, kai tarp tų asmenų kategorijų nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas būtų objektyviai pateisinamas; konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimas kartu yra ir konstitucinių teisingumo, darnios visuomenės imperatyvų, taigi ir konstitucinio teisinės valstybės principo, pažeidimas”.

 

Ministerija taip pat pabrėžia, kad ji nėra įgaliota aiškinti įstatymus, todėl ši nuomonė nėra privaloma.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?