Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga siūlo tobulinti Alytaus apskr. VPK ir struktūrinių padalinių darbo organizavimo tvarkos aprašą
2016-04-06

Alytaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas parengė ir patvirtino Alytaus apskr. VPK ir struktūrinių padalinių operatyvinių grupių darbo organizavimo tvarkos aprašą. Pastarasis nustato operatyvinių grupių darbo organizavimo, reagavimo į pranešimus apie nusikalstamas veikas, kitus teisės pažeidimus ar įvykius, viešosios tvarkos užtikrinimo, administracinių teisės pažeidimų tyrimų ir kitas policijos uždaviniams operatyviai įgyvendinti reikalingas funkcijas.

2016 m. vasario 10 d. Alytaus apskr. VPK vadovybė rengė susitikimą, kurio metu Tvarkos aprašas buvo derintas su profesinių sąjungų atstovais. Pasitarime svarstyti daugiausiai diskusijų sukėlę klausimai dėl operatyvinių grupių pareigūnų darbo organizavimo, nustačius jiems papildomas funkcijas. Darbo organizavimo tvarkos pakeitimai turi įtakos struktūrinių padalinių operatyvinių grupių darbo organizavimui, o dėl papildomų funkcijų priskyrimo iškyla problemų jas įgyvendinant. Profesinė sąjunga sulaukė Alytaus apskr. VPK Druskininkų PK pareigūnų nusiskundimų dėl neefektyvaus darbo organizavimo, nesubalansuoto darbo krūvio ir Tvarkos apraše nurodytų papildomų funkcijų paskirstymo kriminalinės policijos skyriaus tyrėjams.

Pagal kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo pareigybės aprašymą Druskininkų PK kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas esant tarnybiniam būtinumui, dirba Skyriaus operatyvinėje grupėje, vykdo operatyvinės grupės specialisto funkcijas, įvykio vietų apžiūrą ir kitus neatidėliotinus ikiteisminio tyrimo veiksmus. Iš susidariusios faktinės situacijos matyti, kad tyrėjams darbas Skyriaus operatyvinėje grupėje tapo nuolatiniu procesu.

Visų pirma, tyrėjai neturi realių galimybių vykdyti funkcijas kaip nurodyta Tvarkos apraše „užtikrinti Alytaus apskr. VPK struktūrinio padalinio pastato ir uždaros Alytaus apskr. VPK struktūrinio padalinio teritorijos apsaugą“. Operatyvinei grupei išvykus į iškvietimą ir užrakinus komisariatą, šios grupės pareigūnai neturi objektyvių galimybių užtikrinti pastato apsaugą.

Antra, pareigūnai neturi praktikos susijusios su tam tikrų funkcijų vykdymu, tokių kaip „išduoda, priima policijos ginkluotę ir kitas priemones, kai nesudarytos sąlygos savarankiškai paimti ginkluotę ir kitas priemones“ ar „instruktuoja ir skiria konvojų, vykdo konvojavimą, nustatyta tvarka išduoda konvojaus žetoną ir antspaudą“.

Trečia, išryškėjusi problema apraše nurodoma, kad „nesant pranešimų apie įvykius, patruliuoja nustatytame sektoriuje ar maršrute. Vykdydamas patruliavimą, vadovaujasi Patrulių veiklos instrukcija“. Šiuo konkrečiu atveju Alytaus apskr. VPK Druskininkų PK Skyriaus tyrėjai privalo „atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais lygį“ bei atitikti sveikatos reikalavimus pagal III skiltį.Šiuo konkrečiu atveju Alytaus apskr. Druskininkų PK Skyriaus tyrėjai negali laikinai eiti pavaduojančio specialisto pareigų operatyvinėje grupėje, kadangi neatitinka nurodytų reikalavimų – jų fizinis pasirengimas nėra patikrintas, jų sveikata taip pat nėra patikrinta pagal II skilties reikalavimus.

Anot LPPS pirmininkės Romos Katinienės, akivaizdu, kad nėra aiškiai, objektyviai ir pagrįstai atskirtos tyrėjo ir budėtojo funkcijos, pavaduojančiam (tarnybinio būtinumo atveju) pareigūnui yra perduodama neproporcingai daug funkcijų, nėra įvertinamas tyrėjo einamųjų darbų krūvis, dėl ko kyla nesusipratimai. Atsižvelgiant į tai profesinė sąjunga siūlo surengti susitikimą, kurio metu būtų aptartos visos problemos ir visapusiškai išanalizavus situaciją apsispręsta dėl Tvarkos aprašo patobulinimo. 

LPPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?