Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Prieš pasirašydami naują pareigybės aprašymą pasikonsultuokite su profesine sąjunga
2016-05-04

V. Lamauskas pabrėžia, kad pareigybės aprašymas, kartu su įsakymų apie paskyrimą į pareigas yra iš esmės darbuotojo darbo sutartis, kuri apibrėžia, kokias kompetencijas pareigūnas privalo turėti, kokias funkcijas atliks, už ką bus atsakingas. „Vilniaus policijos vadovai darbuotojų pareigybių aprašymus turi derinti ir aptarti su profesinių sąjungų atstovais bei pačiais pareigūnais. Šiuo atveju tai daryta nebuvo, o policininkai pastatomi prieš faktą – „štai nauja sutartis, imk ir pasirašyk“. Tokias sutartis būtina atidžiai skaityti ir konsultuotis su profesinės sąjungos teisininkais“.

Darbdaviai negali savavališkai keisti pareigybių aprašymų

Profesinei sąjungai jau teko susidurti su darbdavių savivale reguliuoti darbo santykius vienašališkai. „Buvo atvejis, kai pareigybės aprašyme buvo pakeistas tik vienas punktas, aptariantis darbuotojo veiklos teritoriją. Iki pakeitimo darbuotojui buvo pavesta atlikti nustatytas funkcijas konkrečios policijos įstaigos teritorijoje, o po pakeitimo jo veiklos ribos išsiplėtė iki apskrities ribų. Ką tai reiškia? Darbdavys vienašališkai pavedė dirbti keliolika kartų didesnėje teritorijoje. Įsivaizduokite, kad Jums reikia išvalyti 3000 kvadratinių metrų plotą, o nuo kito mėnesio šis plotas padidėja iki 30000 kvadratinių metrų. Daugelis nesusimąsto apie tokius nežymius pakeitimus, tačiau darbdavys šiuo atveju elgiasi neteisėtai ir nesąžiningai“, - teigia Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo Teisės skyriaus vadovas Martynas Austys.

Anot M. Ausčio, vėliau dažniausiai vykdavo dar keistesni dalykai. Darbdavio atstovas (dažniausiai tai būna tiesioginis vadovas) pasikviesdavo darbuotoją, kurio pareigybės aprašymas buvo pakeistas ir „gražiai“ pasiūlydavo pasirašyti po pakeistu pareigybės aprašymu. Jei darbuotojas mėgina klausti dėl pareigybės aprašymo turinio prasideda įtikinėjimo procesas, kuris dažnu atveju apsiriboja trumpu paaiškinimu: jei darbuotojas nepasirašys, jam bus įteiktas įspėjimo apie galimą atleidimą lapelis ir vargu, ar jam bus pasiūlytos pareigos su nauju pareigybės aprašymu. Po tokių „įtikinėjimų“ darbuotojai pasirašo po naujuoju pareigybės aprašymu.

Ką negerai daro darbuotojai ir kaip elgiasi darbdaviai

Pareigybių aprašymuose gali būti esminiai ir neesminiai pakeitimai. Esminiai yra darbo vieta (ne adresas ar kabinetas, o struktūrinis padalinys, su juo susijusi veiklos teritorija), atliekamos funkcijos (paprastai apibrėžiamos per specialybę, pavyzdžiui, tyrėjas, patrulis, būrio vadas, ir detalizuojamos pareigybės aprašyme), darbo užmokestis (pareiginės algos koeficientas).

„Daugiausiai klausimų ir diskusijų kyla dėl funkcijų keitimo – ar vienos funkcijos „prirašymas“ ar išbraukimas reiškia, kad pareigybės aprašymas keičiamas iš esmės. Tokiu atveju reikia vertinti paties pokyčio turinį: ar viena papildoma funkcija iš esmės išplečia darbuotojo veiklos sritį, atsakomybę, koks balansas tarp naikinamų funkcijų apimties ir naujai pavedamų funkcijų apimties ir pan. Pavyzdžiui, jei patruliui, kurio pareigybės aprašyme įrašysime „atlieka ikiteisminį tyrimą“, toks pakeitimas jau yra laikytinas didelės apimties, nors iš karto po pakeitimo galbūt bus apsiribojama, pavyzdžiui, įvykio vietos apžiūra kaip ikiteisminio tyrimo veiksmu“, - sako M. Austys.

Siekiant sumažinti manipuliavimus, funkcijos turi būti apibrėžiamos kaip įmanoma aiškiau. Pavyzdžiui: „Atlieka pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus“ arba „Gali priimti sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir priimti nukentėjusio asmens pareiškimą, atlikti įvykio vietos apžiūrą, jei tai yra būtina“ ir pan. Būtina saugotis „Trojos arklių“ – labai plačių funkcijų, kurios kurį laiką gali būti vykdomos tik iš dalies. Pavyzdžiui, patrulio funkcija „Vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną“ gali reikšti, kad surašo protokolus, nagrinėja bylas ir priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose. Jei pareigūnui bandoma sakyti, kad „reikės tik protokolus rašyti, bet įrašykim, kad vykdysi teiseną“,  reikia įrašyti tik realią funkciją, dėl kurios susitariate, pavyzdžiui, – „Surašo administracinių nusižengimų protokolus“.

Jei yra esminiai pareigybės aprašymo pakeitimai, darbdavys turi gauti darbuotojo sutikimą.

„Normalu būtų tai, kad darbuotojas su pareigybės aprašymo projektu susipažintų iki jo patvirtinimo įsakymu ir turėtų galimybę aptarti pareigybės aprašymo pakeitimus, o vadovas tvirtintų naują pareigybės aprašymą tik gavęs darbuotojo sutikimą.

Deja, statutinėje tarnyboje vykdant vidaus administravimą dažnai mėgstama pirmiau duoti nurodymą, o po to pasižiūrėti kokios iš to pasekmės. Iš pradžių įsakymu patvirtinamas naujas pareigybės aprašymas, o po to duodama su juo susipažinti. Tokioje situacijoje darbuotojas turėtų prašyti įsakymo kopijos, paties pareigybės aprašymo kopijos. Gali būti, kad pareigūnas iš karto mato, su kuriais pakeitimais jis nesutinka, pavyzdžiui, atsirado nauja funkcija, kuri yra nepriimtina. Tokiu atveju darbuotojas, per vieną mėnesį nuo susipažinimo su įsakymu (nauju pareigybės aprašymu) gali kreiptis į teismą ir ginčyti tokį įsakymą kaip įprastą administracinį sprendimą, jei tam turi argumentų“, - aiškina NPPSS Teisės skyriaus vadovas.

Ginčyti galima net ir tuo atveju, jei susipažindami su pareigybės aprašymu parašėte „Susipažinau, sutinku“. Kartais vidurinės grandies vadovai reikalauja tokio įrašo, tačiau tai neužkerta kelio ginčyti administracinį sprendimą teisme. Jei susipažinęs išsamiau matote, kad jums nepriimtinos naujos darbo sąlygos, galima ginčyti tokį sprendimą ir reikalauti grąžinti ankstesnes darbo sąlygas arba nutraukti tarnybos santykį.

Be to, keičiant pareigybės aprašymą turėtų būti iš naujo įvertinama pati pareigybė: priskyrus papildomų, sudėtingesnių funkcijų, nustačius didesnę veiklos teritoriją ar pan., galima reikalauti, kad būtų peržiūrėtas ir apmokėjimas už išsiplėtusias funkcijas, t.y. pakeistas pareiginės algos koeficientas. Vidaus tarnybos statutas nenumato, kaip turėtų būti sudaromi pareigybės aprašymai, jie sudaromi vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu.

„Kitaip tariant, jei Jūs dirbate pažangioje viešojo administravimo įstaigoje, joje pareigybių aprašymų pakeitimai turėtų būti daromi planuotai, įvykdžius konsultacijas su profesinėmis sąjungomis. Po konsultacijų kiekvienam pareigūnui turėtų būti pateikiamas pareigybės aprašymo projektas, su kuriuo jis susipažįsta, pateikia pastabas, projektas koreguojamas, ir kai darbuotojas sutinka – pasirašo, kad sutinka, o po to įsakymu patvirtinamas pareigybės aprašymas ir darbuotojas supažindinamas su nauju pareigybės aprašymu. Jei procedūra vykdyta tiksliai, į darbuotojo pastabas atsižvelgta, ginčo nebus, tarnyba bus vykdoma toliau, jau pasikeitusiomis sąlygomis.

Jei dirbate ne tokioje pažangioje viešojo administravimo įstaigoje ir jums numetė naują įsakymu patvirtintą pareigybės aprašymą su naujomis funkcijomis – pasikonsultuokite su savo profesinės sąjungos teisininkais dėl tolimesnių veiksmų“, - pataria M. Austys.

Jei norite pasikonsultuoti, kreipkitės:

Martynas Austys

martynas.austys@pareigunai.lt

Tel. +370 (5) 2716118, 56118

Mob. tel. 8 671 98974

VA ITĮPS ir NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?