Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Policijos departamentas pateikė išaiškinimą dėl pareigūnų veiklos vertinimų
2017-07-18

Kilus ginčams tarp Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir pareigūnų, Policijos departamentas pateikė išaiškinimą dėl bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų įtakos metiniams pareigūnų veiklos vertinimui.

 

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VA ITĮPS) vadovas Vitalijus Jagminas pasakoja, kad po metinių tarnybinės veiklos vertinimų profesinė sąjunga susilaukė nemažai pareigūnų skundų dėl vertinimo komisijos darbo. Padėdami profesinės sąjungos teisininkų, pareigūnai skundė vertinimų rezultatus ir inicijavo tarybinius ginčus.

 

Policijos departamentas pateikė išaiškinimą dėl bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų įtakos metiniams pareigūnų veiklos vertinimui.

 

Pareigūno, kurio parengtis nebuvo vertinta dėl objektyvių priežasčių (nedarbingumas irk t.), vertinimas „labai gerai“

 

Anot Policijos departamento, jei pareigūnas dėl objektyvių pateisinamų priežasčių nėra išlaikęs fizinio ir kovinio pasirengimo testų per ataskaitinį laikotarpį, reikėtų vadovautis paskutinio Pasirengimo reikalavimų tikrinimo rezultatais. Tuo tarpu prielaidos, kad pareigūnas, nelaikęs fizinio pasirengimo testo, neatitinka specialiųjų reikalavimų, nustatytų pareigybės aprašyme, yra nepagrįstos.

 

Pareigūno, kurio parengtis nebuvo vertinta nesant svarių priežasčių (pareigūnas neatvyko laikyti įskaitos), vertinimas „labai gerai“

 

Policijos departamentas išaiškinime teigia, kad testuojamas asmuo dėl pateisinamų priežasčių (atostogos, komandiruotė, nedarbingumas ar kt.), nedalyvavęs tikrinant jo atitiktį pasirengimo reikalavimams, per 30 dienų nuo minėtų priežasčių išnykimo privalo kreiptis į vertinimo komisiją ir suderinti Pasirengimo reikalavimams tikrinimo laiką ir vietą.

 

Departamentas pažymi, kad pagal Vidaus tarnybos statutą vertinimo metu pildoma pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo anketa. Pastarojoje balus pildo pareigūno tiesioginis vadovas, kuris pildant grafą dėl atsakingumo, turėtų atsižvelgti į vertinamo pareigūno Pasirengimo reikalavimų tikrinimo nustatytos tvarkos laikymąsi (ar pareigūnas per nustatytą laiką kreipėsi į komisiją dėl Pasirengimo reikalavimų laikymo, ar nepažeidė nustatytos tvarkos ir kt.) ir skirti adekvatų vertinimą.

 

Pareigūno, kuris nuosekliai dėjo pastangas išlaikyti fizinio ir kovinio pasirengimo įskaitą, tačiau to padaryti per ataskaitinį laikotarpį, nepavyko, vertinimas „labai gerai“

 

Departamentas teigia, kad vertinant pareigūno Pasirengimo reikalavimus yra vertinamas pareigūno pasiektas rezultatas, o ne įdėtos pastangos.

 

Atitikties pareigybės aprašyme  numatytiems specialiesiems reikalavimams vertinimas kasmetinio vertinimo metu

 

Policijos departamentas pabrėžia, kad pareigūnai privalo atitikti bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomus (jei tokie nustatyti) reikalavimus. Pagal tarnybos pobūdį visi pareigūnai yra skirstomi į tris lygius ir privalo atitikti nustatytus kriterijus. Šie reikalavimai keliami siekiant, kad pareigūnai gebėtų tinkamai vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir nuolat atitiktų pareigūno statusui keliamus reikalavimus. Vertinant pareigūno tinkamumą užimamoms pareigoms, pareigūno Pasirengimo reikalavimams rezultatų vertinimo negalima taikyti pagal lyginamąjį svorį. Pareigūnas atitinka reikalavimus arba ne.

 

Pareigūnų, nelaikiusių arba neišlaikiusių fizinio ir kovinio pasirengimo įskaitos, vertinimas „labai gerai“ ir kitų pareigūnų demotyacija

 

Pasak departamento, vertinti pareigūnų „labai gerai“, kurie neatitinka nustatytų reikalavimų, negalima. Tai prieštarautų nustatytai pareigūnų vertinimo tvarkai.

 

Pareigūnų, kurie ataskaitiniu laikotarpiu buvo bausti už tarnybinį nusižengimą (jei nuobauda vėliau buvo panaikinat anksčiau nustatyto termino) vertinimas „labai gerai“

 

Departamentas teigia, kad vien faktas, kad vertinamu laikotarpiu pareigūnui buvo paskirta ar jis turėjo galiojančią tarnybinę nuobaudą, nėra lemiamas tarnybinės veiklos vertinimui. Ypač tuo atveju, kai nustatoma, kad tarnybinę nuobaudą lėmę veiksmai yra palyginti mažareikšmiai arba buvo padaryti dar iki vertinimo.

 

Sprendžiant klausimą dėl pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo tuo atveju, kai pareigūnui vertinamu laikotarpiu buvo paskirta ar galiojo tarnybinė nuobauda, nepaisant to, kad ji jau yra panaikinta ar jos galiojimas pasibaigęs, turėtų būti įvertintos visos aplinkybės ir priežastys, dėl kurių ji buvo paskirta, taip pat įvertinama, ar ankstesnio tarnybinės veiklos vertinimo metu buvo įvertinti tarnybinę nuobaudą lėmę pareigūno veiksmai ar neveikimas.

 

Tuo atveju, kai paskirta tarnybinė nuobauda yra susijusi su konkrečiu tarnybinės veiklos vertinimo kriterijumi, pvz., prastu organizuotumu ir veiklos planavimu, prasta veiklos kokybe, atsakingumu,lojalumu tarnybai ir kt., atliekant pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą, į tarnybinę nuobaudą turėtų būti atsižvelgiama.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?