Pagalba

  

Pagalba
Pokyčiai Vidaus reikalų sistemoje – būtini (I dalis)
2015-09-14

Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovybė, vidaus reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministerijos vyriausieji patarėjai, vidaus reikalų ministro sudarytų darbo grupių, rengiančių Vidaus tarnybos statutą įgyvendinsiančius teisės aktus, nariai, vidaus reikalų centrinių, specializuotų ir teritorinių įstaigų vadovai. Prieš kurį laiką buvo suformuotos skirtingos darbo grupės, kurios susitikimo metu turėjo pateikti savo siūlymus jiems priskirtose sferose.

Ministras S. Skvernelis pareigūnams: šiandien turite unikalią galimybę - viskas jūsų rankose

Sauga ir sveikata privalo tapti prioritetu

Vidaus reikalų ministro patarėjas Vytautas Bakas teigė, kad pareigūnams mes dažniausiai kompensuojame už praradimus, tačiau per mažai dėmesio skiriame prevencijai. „Privalome pareigūnus apsaugoti nuo sveikatos sutrikimų jiems dar neatsiradus. Visų pirma reikia identifikuoti rizikos veiksnius ir parengti tvarką. Įranga, darbo krūvis, darbo laikas, karštis, šaltis – visa tai kelia riziką. Turime apsaugoti pareigūnus nuo nelaimingų atsitikimų, suluošinimų, profesinių ligų“.

Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus pavaduotojas ekspertizei Marius Buitkusrenginyje sakė, kad teikiant nemokamą sveikatos  priežiūrą pareigūną susiduriama su įvairiomis problemomis. Anot jo, sveikatos priežiūra turi būti orientuota į pacientą, prieinama nepriklausomai nuo geografinės padėties, skaidri, rezultatyvi – grindžiama įrodymais, efektyvi – maksimaliai naudojanti išteklius, saugi – sumažinanti žalą iki minimumo. Ne mažiau svarbi, anot pavaduotojo, ir prevencija bei reabilitacija. Tam reikalingas teisės aktų suderinamumas su Sveikatos apsaugos ministerija.

„Yra galiojančių teisės aktų, kurie nėra suderinti, kitaip sakant, mes negalime jų įgyvendinti. Norėdami gerinti prieinamumą turime turėti ir funkcionuojančią informacinę sistemą registracijai, nuolat atnaujinti įrangą“, - problemas dėstė M. Buitkus. 

Kvalifikacijos tobulinimas: reikalinga vieninga sistema

Policijos departamento Mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Vaičienė, deleguota Vidaus reikalų ministerijos kanclerio Algirdo Stončaičio pristatė kvalifikacijos tobulinimo sistemoje siūlymus.

„Naujai į tarnybą priimamų pareigūnų parengimo lygis labai skiriasi, jaučiasi praktinių įgūdžių formavimo spragos. Viso to priežastys – skirtingi patekimo į tarnybas keliai, tokie kaip profesinis mokymas, aukštasis išsilavinimas. Nėra taikomas „vieno langelio“ principas, ne visos mokymo įstaigos yra VRM dalis, todėl sudėtinga išlaikyti vienodus rengimo standartus. Todėl siūlome nustatyti bendrą rengimo sistemą“, - sakė K. Vaičienė.

Anot specialistės, praktinio parengimo bazės tik iš dalies pritaikytos mokymui, todėl reikėtų teikti prioritetą infrastruktūros formavimui ir tam skirti papildomų lėšų. Be to, ne pilna apimtimi išnaudojamos kitų įstaigų praktinės bazės. Šios darbo grupės siūlymas – išnagrinėti galimybes, nustatyti kitų bazių sąlygas bei skirti minimalų biudžeto lėšų procentą kvalifikacijos tobulinimui.

K. Vaičienė taip pat akcentavo, kad sistemoje neturime rengimo standarto, parengimo spragos „lopomos“ kvalifikacijos tobulinimo metu, o metiniai planai įgyvendinami nepilnai. „Tam siūlome parengti ir įdiegti kompetencijų modelį, kuris padėtų tinkamai planuoti procesus ir nustatyti prioritetines sritis, tokias kai, pavyzdžiui, vadovų mokymai. Taip pat galime pasitelkti esamus darbuotojus ir leisti jiems dėstyti, prieš tai suteikiant pedagogines žinias ir sukuriant motyvacinę sistemą. Dabar neturime motyvacinės sistemos, todėl nenorima dėstyti, per mažai dėmesio skiriama kompetencijų stiprinimui.

Be kita ko svarbu ir užtikrinti nuolatinę mokymų kokybės stebėseną ir vertinimą, tam nustatyti vieningą vertinimą ir tvarką bei pasitelkiant vidinius ir išorinius ekspertus parengti pačių pareigūnų vertinimo kriterijus.

Rugsėjo mėn. pabaigoje planuojamas panašaus pobūdžio renginys kartu su pirminės ir vidurinės grandies pareigūnais.

Apie Vidaus tarnybos statutą

2016 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas Vidaus tarnybos statutas ir jį lydintys teisės aktai. Naujų teisės aktų įsigaliojimą pareigūnų bendruomenė sieja su tinkamu atlygiu už darbą, aiškia, skaidria vertinimo sistema ir karjera, motyvuojančiomis socialinėmis garantijomis. Visuomenė tikisi kokybiškų viešojo saugumo paslaugų. Iki 2015 m gruodžio 31 d. reikia ne tik parengti net 58 naujus (arba patikslinti galiojančius) teisės aktų projektus, kurie detalizuos Vidaus tarnybos statuto nuostatas, bet ir tinkamai pasirengti šias nuostatas įgyvendinti.

Anot VRM, šiame etape svarbu girdėti dalyvių lūkesčius, susitarti dėl to, kokio pokyčio norime kiekvienoje srityje. Ar esame nusiteikę diegti šiuolaikinius vadybos modelius, diegti į rezultatus orientuotą valdymo kultūrą, efektyviau naudoti išteklius, investuoti į žmones, jų kvalifikaciją, pritraukti juos ir išlaikyti geriausius? Ar galime konsoliduoti funkcijas, spartinti informacinių technologijų diegimą organizacijos valdyme? 

NPPSS informacija