Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Po profesinės sąjungos kreipimosi VSAT Aviacijos rinktinės atrankos rezultatai pripažinti neteisėtais
2016-03-08

Komisijos narys prieš atranką: „laimėsi tik per mano lavoną“

Anot profesinės sąjungos, 2016 m. sausio 13 d. Aviacijos rinktinėje vyko atranka į Eskadrilės Skrydžių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, į kurias pretendavo vienas asmuo. LPPPS žiniomis, atranka buvo vykdoma nesilaikant 2008 m. Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinto „Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašo“ reikalavimų. Atrankos komisija buvo sudaryta pažeidžiant aprašo nuostatas, numatančias, kad komisija sudaroma pasibaigus dokumentų priėmimo laikui ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos vykdymo pradžios.

„Galbūt taip buvo pasielgta siekiant įtakoti atrankos rezultatus ir norint į komisiją paskirti šališkus, neobjektyvius asmenis. Atranka buvo vilkinama dėl vieno iš komisijos narių, kuris be kita ko viešai deklaravo išankstinį neigiamą nusistatymą. Skyriaus darbuotojų akivaizdoje prieš atranką buvo pareikšta, kad pretendentė į skyrių ateis dirbti tik per komisijos nario lavoną. Tai kardinaliai prasilenkia su pareigūno etikai keliamais reikalavimais ir privalo susilaukti vadovybės dėmesio“, - įsitikinęs LPPPS pirmininkas Vladimir Banel.

Didžiosios daugumos atrankos komisijos narių vertinimu pretendentė buvo įvertinta teigiamai, tik minėto asmens vertinimas kardinaliai skyrėsi – buvo skirtas tik 1 balas. Tokiu būdu pareigūnė buvo pripažinta nesurinkusi reikiamo balų skaičiaus ir atrankos nelaimėjo. Atrankos rezultatai buvo apskųsti.

Anot LPPPS atstovų, tai ne vienetinis atvejis. Ne kartą buvo gauta informacija apie Aviacijos rinktinėje vykdytų atrankų procedūrų pažeidimus.

V. Banel teigimu, tai išryškina tiek anksčiau, galiojant Aprašui, tiek dabar, galiojant Vidaus reikalų ministro patvirtintoms „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėms“ egzistuojančias problemas, susijusias su atrankos procedūromis. „Atrankos metu pareigūnai nėra apsaugoti nuo komisijos narių subjektyvumo, galimybės vadovautis ne objektyviais kriterijais, o išankstinėmis nuostatomis, simpatijų/antipatijų principais, nenustatyta tokių komisijos narių atsakomybė paliekant galimybes pretendentus nepagrįstai įvertinti arba maksimaliai geru, arba blogu balu, kuris būtų kardinaliai priešingas kitų narių vertinimui“.

Komisijų nariai turi daug erdvės „interpretacijoms“

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), kuriam priklauso LPPPS, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) siūlė, kad komisijos narys, įrašęs ribinius balus (1,2 arba 9, 10) tai privalėtų pagrįsti konkrečiais argumentais, įrašomais į protokolą. Tokiu būdu bent iš dalies būtų įtvirtinamas paskirtų balų pagrįstumas ir įvertinimas skaidrumas, atgrasant nuo šališkų, išankstinėmis nuostatomis pagrįstų vertinimų. Be to, pretendentų vertinimo kriterijai yra pernelyg abstraktūs, platūs ir nekonkretūs, paliekantys daug erdvės atrankos komisijos narių interpretacijai tiek formuluojant klausimus, tiek skiriant balus.

Ne mažiau svarbu ir skirti didesnį dėmesį atrankų komisijų narių kvalifikacijai, jų tinkamumui vertinti pretendentą. Neretai susiduriama su situacija, kai tam tikros siauros srities specialisto tinkamumą į pareigas vertina komisijos narys, neturintis nieko bendro su sritimi, į kurią vykdoma atranka. Į komisijos narius skiriami atsitiktiniai žmonės, siekiant formaliai suformuoti komisiją pagal reikalaujamą narių skaičių ir užpildyti atrankos komisijos narių trūkumą.

VSAT: po tarnybinio patikrinimo atrankos rezultatai pripažinti neteisėtais

Gautame VSAT atsakyme, kurį pasirašė tarnybos vadas R. Požėla, rašoma, kad pagal kompetenciją išnagrinėjus pateiktą profesinės sąjungos informaciją dėl galimų pažeidimų vykdant atranką buvo atliktas tarnybinis patikrinimas VSAT Aviacijos rinktinėje.

Anot VSAT, patikrinimo metu nustatyta, kad vykdant atranką komisija buvo sudaryta prieš 1 dieną iki atrankos vykdymo pradžios taip pažeidžiant Atrankos į laisvas aukštesnes pareigūno pareigas tvarkos aprašo nuostatas. Be to, nustatyta, kad sudarant komisiją, buvo aplinkybių, keliančių abejonių vieno iš atrankos komisijos narių nešališkumu, todėl buvo pažeista ir daugiau nuostatų.

Konstatuota, kad VSAT Aviacijos rinktinės Štabo Eskadrilės Skrydžių skyriaus viršininkas N. Markevičius, kitų asmenų akivaizdoje demonstruodamas neigiamas emocijas ir antipatiją pareigūnės atžvilgiu, pažeidė VSAT pareigūnų etikos kodeksą. Pareigūnui tarnybinė nuobauda neskirta, apsiribota įspėjimu. Remiantis konstitucine doktrina, tyrimo metu nebuvo vertinamas atrankos komisijos nario užduotų klausimų turinys, jų sudėtingumas ir atsakymų į klausimus teisingumas.

Kadangi atlikto tarnybinio patikrinimo metu nustatyti Tvarkos aprašo nuostatų pažeidimai, atrankos rezultatai pripažinti neteisėtais, taip pat panaikintas atrankos protokolas, jo priedai ir garso įrašas.

LPPPS informuoja, kad siekiant užtikrinti skaidrią pareigūnų karjerą, atrankos, kuriose bus pažeidžiami reikalavimai ar kitais būdais bandoma įtakoti sprendimus, bus skundžiami ir viešinami. Apie VSAT Aviacijos rinktinės atvejį informuota VRM. Profesinė sąjunga pakartotinai kreipsis ir į VSAT su prašymu išspręsti rinktinėje esančią problemą ir tinkamai sudrausminti asmenis, kurie pažeidžia atrankos nuostatus.

LPPPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?