Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Esminės Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties nuostatos
2016-03-07

Taikymas, keitimasis informacija, profesinės sąjungos dalyvavimas priimant sprendimus

Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinė sutartis taikoma visiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir jos struktūrinio padalinio pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, neatsižvelgiant į jų narystę Profesinėje sąjungoje.

Sutarties šalys keisis informacija apie rengiamų teisės aktų, susijusių su darbuotojų darbo sąlygų ir socialinių garantijų pokyčiais, apie renginių organizavimą, seminarus, konferencijas, susijusius su darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, darbo užmokesčiu, darbo organizavimu ir kt..

VSAT privalės informuoti profesinę sąjungą apie VSAT finansinę padėtį, o profesinė sąjunga turės teisę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto planavimo, panaudojimo.

Dvišalis Valdymo komitetas - bus sukurtas spręsti su darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis susijusias, problemas.

Tarnybinių ginčų komisija – joje bus siekiama ne teismine tvarka spręsti iškilsiančius ginčus.

Darbuotojų atstovų laikas, praleistas vykdant Valdymo komiteto, Tarnybinių ginčų komisijos nario funkcijas bus laikomas darbo laiku.

VSAT konsultuosis su profesine sąjunga prieš priimant sprendimą dėl struktūrinių padalinių vidinių struktūrinių pertvarkymų, apimančių vidaus struktūrinių padalinių sujungimą, prijungimą, skaidymą ar panaikinimą, darbuotojų skaičiaus mažinimą, taip pat dėl esminių darbo organizavimo pakeitimų.

Profesinės sąjungos atstovai stebėtojų ar narių teisėmis galės būti įtraukiami į visas patariamąsias komisijas ir darbo grupes, kurios sprendžia klausimus, susijusius su darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis bei interesais.

VSAT sudarytų komisijų sprendimų teisėtumas - iškilus abejonių šiuo klausimu, profesinė sąjunga informuos VSAT vadą, kuris privalės įvertinti ar abejonės yra pagrįstos bei informuoti profesinę sąjungą.

Tarnybos ypatumai

Sutaupytas darbo užmokesčio fondo lėšas bus siekiama skirti Darbuotojų motyvacijai didinti. 

Darbuotojų skatinimo procesas – jame dalyvaus profesinė sąjunga ir turės teisę teikti pasiūlymus dėl paskatinimo/apdovanojimo.

Darbuotojų apdovanojimai piniginėmis išmokomis – darbuotojai galės būti apdovanojami gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis vienkartinėmis piniginėmis išmokomis.

Profesinė sąjunga galės dalyvauti darbuotojų patraukimo materialinėn atsakomybėn procedūroje.

Kiekvienais metais privalės būti sudaromi VSAT transporto priemonių, kurios turėtų būti draudžiamos KASKO draudimu, sąrašai.

Bus siekiama didinti maksimalų važiavimo išlaidų kompensacijos dydį iki 1 Lietuvos Respublikos Seimo nustatyto atitinkamų metų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos bazinio dydžio.

Profesine sąjunga dalyvaus tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūroje, kuomet numatoma skirti drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo (vidaus tarnybos).

Darbuotojo tarnybinė/drausminė nuobauda galės būti panaikinta anksčiau laiko profesinės sąjungos motyvuotu siūlymu.

Naikinant pareigybę dėl reorganizavimo ar darbo organizavimo pakeitimų, darbuotojui, gavusiam įspėjimą, per visą įspėjimo apie atleidimą laikotarpį privalės būti teikiama informacija apie VSAT ar jos struktūriniuose padaliniuose esančias laisvas pareigybes (pareigų pavadinimą, lygį, pareigybės kategoriją), o darbuotojo prašymu – jį dominančių pareigybių aprašymai.

Vertinimo procedūra - numatyta galimybė atlikti vertinimo procedūrą tais atvejais, kai mažinamas darbuotojų skaičius ir yra du ar daugiau darbuotojų, kurie turi vienodas teises būti palikti dirbti. Tokių darbuotojų vertinimas atliekamas sudarytoje komisijoje, į kurią nario teisėmis kviečiamas profesinės sąjungos atstovas.

Anoniminė pavaldžių darbuotojų apklausa dėl vadovo - prieš pareigūnų, užimančių vadovaujamas pareigas, vertinimo procedūrą, inicijuojama darbuotojų kolektyvo (pavaldžių darbuotojų) anoniminė apklausa dėl vertinamo pareigūno vadovavimo. Minėtos apklausos rezultatai perduodami vertinimo komisijai, kuri posėdžio metu juos analizuos ir pasisakys dėl jų įtakos pareigūno vertinimui.

Laikotarpis prieš atleidimą iš tarnybos - nutraukiant darbo/tarnybos santykius įspėjimo laikotarpiu naujos užduotys darbuotojui negalės būti skiriamos, šis laikas turės būti skiriamas materialinių vertybių, bylų perdavimui naujiems darbuotojams, nebaigtoms užduotims atlikti, atsiskaityti.

Kvalifikacijos tobulinimas ir karjera

Profesinė sąjunga dalyvaus nustatant mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir kryptis, didinant kvalifikacijos tobulinimo planavimo sistemos efektyvumą.

Į vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas bus įtraukiamos su profesine sąjunga suderintos temos apie socialinę partnerystę.

Specialieji reikalavimai pareigybių aprašymams turės būti standartizuoti bei tipiniai, o juos  nusprendus keisti apie tai turės būti informuojama profesinė sąjunga.

Bus užtikrinamas kompetencijų modelis, apimantis visų padalinių vadovų kompetencijų aprašymus.

Darbo ir poilsio laikas

Bus įvedama 40 valandų darbo savaitė bei suminė darbo laiko apskaita nepertraukiamas funkcijas vykdantiems ir pamaininiu režimu dirbantiems darbuotojams.

Darbo (pamainų) pradžios ir pabaigos laikas prireikus derinamas su Profesine sąjunga.

Darbo (pamainų) grafikai paskelbiami viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo, o keičiami tik ypatingais atvejais (ligos, kriminalinės žvalgybos, ekstremalios situacijos paskelbimo, kitais atvejais).

Sauga ir sveikata

Bus steigiama Centrinė Darbuotojų saugos ir sveikatos komisija - darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, su tuo susijusiems klausimams spręsti

Saugos ir sveikatos komitetai -  bus steigiami padaliniuose, rūpinsis visais su darbuotojų sauga ir sveikata susijusiais klausimais.

Darbuotojai privalės būti aprūpinti būtinomis, sertifikuotomis, aprobuotomis, apsaugos priemonėmis, kuriems teisės aktų nustatytais atvejais turės būti atlikta jų metrologinė ir techninė patikra.

Darbuotojų sauga, sveikata, funkcijoms vykdyti būtinos priemonės ir mokymai šioje srityje bus privalomi ir finansuojami Darbdavio lėšomis.

Profesinės sąjungos veiklos  garantijos

Ilginamas laikas profesinės sąjungos pareigoms atlikti - profesinės sąjungos nariams ir jų valdymo organų nariams profesinės sąjungos pareigoms atlikti skiriama 150 valandų darbo laiko per metus, už kurį mokamas darbo užmokestis. Į šį laiką neįskaitomas laikas, būtinas dalyvauti patariamųjų institucijų ir kitų komisijų ar darbo grupių, sudaromų VSAT ar jos struktūriniuose padaliniuose bei kitose institucijose, posėdžiuose, kai profesinės sąjungos narys dalyvauja šių komisijų darbe nario teisėmis.

Profesinės sąjungos pareigoms atlikti galės būti suteikiamos nemokamos atostogos dalyvauti sprendžiant darbuotojų profesinius, ekonominius ir socialinius klausimus, taip pat profesinės sąjungos organizacinėje veikloje.

Profesinė sąjunga turės teisę VSAT ar jos struktūrinių padalinių patalpose organizuoti savo susirinkimus bei naudotis VSAT ar jos struktūrinių padalinių patalpomis, kita infrastruktūra rengiamiems susirinkimams.       

Suteikiamas papildomos 3 darbo dienos per metus, už kurias mokamas darbo užmokestis, kurių metu profesinės sąjungos nariai galės dalyvauti profesinių sąjungų nariams rengiamuose seminaruose, konferencijose, mokymo kursuose ir kituose renginiuose, o susitarus papildomai - šis laikas galės būti ilgesnis.

Užtikrinamas nepertraukiamas narystės profesinėje sąjungoje tęstinumas - profesinės sąjungos nariui pereinant dirbti iš vieno į kitą VSAT struktūrinį padalinį duomenys apie jo narystę profesinėje sąjungoje perduodami kitam struktūriniam padaliniui.

Profesinės sąjungos turės teisę informuoti darbuotojų bendruomenę (VSAT ar jos struktūrinių padalinių stenduose, VSAT ir Profesinės sąjungos interneto svetainėse ir pan.) apie savo veiklą, o VSAT ar jos struktūrinių padalinių vadovai privalės sudaryti tam sąlygas.

Profesinei sąjungai bus suteikiamos patalpos VSAT ar jos struktūriniuose padaliniuose Profesinės sąjungos veiklai vykdyti.

Daugiau apie Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį rasite čia

VSAT tarnybos vado pasirašytą raštą, kuris išsiųstas visiems rinktinių vadams rasite čia

LPPPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?